Европейско патентно ведомство (The European Patent Office)

0 Flares Filament.io 0 Flares ×

logoЕвропейското патентно ведомство (ЕПВ) предвижда единна процедура за кандидатстване за отделните изобретатели и фирми, които търсят патентна защита в до 40 европейски страни. Това е изпълнителният орган на Европейската патентна организация и се наблюдава от Административния съвет .
Официалният web site: http://www.epo.org/

История
През 1973 г в Мюнхен над 20 държави се срещат на дипломатическа конференция, за да обсъдят въвеждането на европейска процедура за предоставяне на патент. На конференцията, се подписва Европейска патента конвенция от 16 участници. Четири години по-късно, на 7 октомври 1977 г., Конвенцията влиза в сила.
С правна рамка, Европейската патентна служба в Мюнхен започва работата си като представляващ орган. На 1 юни 1978 г. първият кандидат подава молба за Европейската патентна защита. През същата година, ЕПВ е разширено с включването на организациите от Берлин и бившия международен патентен институт в Хага.
Статистиката отразява бързото развитие на ЕПВ. 100 000-та заявката е подадена през 1983 г. и осем години по-късно те са общо 500 000. През 1997 г., подаването на данни достига милионата заявка.
Офисът във Виена е създаден в началото на деветдесетте години и включва бившия международен патентен документационен център, които се намира в австрийската столица. ЕПО открива офис в Брюксел, за да изгради отношения с Европейската комисия.
България се присъедини към Европейската патентна конвенция (ЕПК) на 01.07.2002г. и стана равноправен член на Европейската патентна организация (ЕПО).

Facts and figures 2010

Структура
struktura
Административният съвет на Европейската патентна организация е назначил на своето заседание на 27 октомври 2010г., Вили Миноа (Willy Minnoye), Белгия и Раймонд Лутц (Raimund Lutz), Германия за вицепрезиденти на Европейското патентно ведомство

Европейската патентна организация
Европейската патентна организация е междуправителствена организация, която е създадена на 7 октомври 1977 г. на основата на Европейската патентна конвенция (ЕПК), подписана в Мюнхен през 1973 година. Тя има две тела, на Европейското патентно ведомство и на административния съвет, който осъществява контрол на дейностите на ЕПВ. Организацията в момента има 38 държави-членки.
Това са всички 27 страни-членки на ЕС и Албания, Хърватия, Исландия, Лихтенщайн, Македония, Монако, Норвегия, Сан Марино, Сърбия, Швейцария и Турция.

Европейско патентно ведомство
Европейското патентно ведомство (ЕПВ) предвижда единна процедура за кандидатстване за отделните изобретатели и фирми, които търсят патентна защита в до 40 европейски страни. Това е изпълнителният орган на Европейската патентна организация и се наблюдава от Административния съвет .

Апелативните състави
Апелативните състави са интегрирани в организационната структура на ЕПО. Те са независими от ведомството в решенията си и са обвързани само с Европейската патентна конвенция.
В момента са 26 технически апелативни състава, както и правен апелативен състав, разширена комисия по жалбите и Дисциплинарен апелативния състав. Членовете и председатели им са назначават за срок от пет години.
Техническите апелативните състави и правния апелативен съвет разглеждат жалбите срещу решенията за получаване, проверка, юридическия и опозиционния отдел на службата. Подробности за разделението на техническите области между отделните видове могат да бъдат намерени в „Бизнес дистрибуционна схема“, която може да се намери на сайта на Европейското патентно ведомство. Работите се разпределят според Международната патентна класификация.
Дисциплинарния апелативен състав разглежда жалби срещу решения на epi Дисциплинарната комисия и Европейската патентна служба Дисциплинарната комисия за нарушение на правилата за поведение на професионалните представители пред ЕПО. Дисциплинарния съвет се занимава и с жалби срещу решенията на EQE изпитна комисия и Секретариат.
Управителните съвети за обжалване в момента получава около 2 000 нови случая на година и решава около 1 600 дела. Обществеността се информира за решенията на съветите чрез Европейския патентен регистър и чрез Официалния вестник на ЕПО. База данни с решенията също е на разположение онлайн и на DVD.

Европейската патентна академия
„Популяризиране и подкрепа на образованието и курсовете за патенти – свързани с интелектуалната собственост“
Европейското патентно академия осигурява цялостната координация на външното образование и обучение на Европейското патентно ведомство.
Мандатът на Европейската патентна академия, на базата на Европейското патентно ведомство в Мюнхен, отразява необходимостта от подобряване на патенти, свързани с интелектуалната собственост и структурите за обучение и образование в Европа.

Европейската патентна мрежа
Европейската патентна мрежа е създадена в резултат на стратегията дебат (юни 2004 – юни 2006 г.) за сътрудничество между ЕПВ и националните патентни ведомства на страните-членки. Новите инициативи за сътрудничество между партньорите в мрежата са предназначени за подобряване на ефективността на патентната система в Европа.
Мрежата има четири основни стълба: Пилотен проект „Усвояване”, нова политика за сътрудничество, за обслужване на клиенти на проекта и качеството на проекта.
Завършен през декември 2008 г., пилотния проект „Усвояване” подпомага ЕПВ в проверката на заявки за европейски патент, който се ползват с приоритет от първото подаване на патентната заявка за вече извършената проверка от националните патентни ведомства и организации.
Новата политика за сътрудничество ще се съсредоточи – наред с други неща – за хармонизиране на националните практики, дългосрочно обучение на персонала в Патентното ведомство, използване на бази данни и други инструменти, както и повишаване на осведомеността за патенти в страните-членки. По този начин европейската патентна система ще спомогне за насърчаване на иновациите и икономическия растеж. PATLIB (Patent information centres – патентни информационни центрове) мрежите ще играят ключова роля в това.
Работните групи са били или ще бъдат създадени, за да подготвят останалите проекти. За обслужване на клиенти на проекта ще се подобри подкрепата на ЕПВ за услуги, предоставяни от националните патентни ведомства на потребители на патентната система, включително „стандарт“ и „специални“ търсения . Целта на проекта е да се преразгледат съществуващите системи за качество в институциите на мрежата и да се подготвят за определянето на минимални стандарти, които да се прилагат.

Мисия и визия
С експерти, добре подготвени служители, мотивирани да определят световни стандарти по качество и ефективност, ЕПВ допринася и ще продължи да допринася за иновациите в Европа. То играе водеща роля в разработването на ефективна глобална патентна система. С всички техни офиси и сътрудници от цял свят ЕПВ успява да поражда доверие, прозрачност, справедливост и взаимно уважение. Процеси дават възможност на хората да използват своите знания и умения в пълна степен.
В Патентното ведомство за Европа, се оказва подкрепа на иновациите, конкурентоспособността и икономическия растеж в Европа чрез ангажимент за висококачествени и ефективни услуги, предоставяни в рамките на Европейската патентна конвенция.
applications_2009_per_origin_and_technology_chart_en

Дейности
Основната задача на Европейското патентно ведомство е да предоставя европейските патенти.
Търсене и проучване
ЕПВ изготвя търсенията и материалите експертизи на непрекъснато нарастващия броят на европейските патентни заявки и международни заявки, подадени съгласно Договора за патентно коопериране. В случай на заявки за европейски патент, ЕПВ дава възможност за ускорена процедура за търсене и проучване.
Опозиции
ЕПВ е компетентна орган, който разглежда възраженията подадени срещу предоставените европейски патенти.
Обжалване
Апелативните съвети са отговорни да се произнасят по жалби, подадени срещу решенията за получаване, проверка и на отдела на ЕПО. Произнася се за предполагаеми нарушения на правилата на професионалната етика на представители на ЕПВ. Апелативните състави са независими, техните решения се уреждат единствено от разпоредбите на Европейската патентна конвенция.
Патентна информираност
Оповестяването на изобретението и последващо публикуване са в основата на европейската патентна система. Европейския патентен регистър (The European Publication Server) е мястото, където обществеността може да получи копия на официалните европейски документи за патент. Европейският патентен регистър дава подробности за състоянието на процедурните и патентните заявки в ЕПО.
ЕПО съдържа над 60 милиона патентните документи от цял свят е на разположение на обществеността чрез безплатния Espacenet услуга в интернет. ЕПО предлага и широка гама от други продукти за търсене на бази данни за патенти.
Цели
Европейското патентно ведомство (ЕПВ) подкрепя националните органи на интелектуална собственост чрез предоставянето на насоки за създаване и организиране на служби за интелектуална собственост, обучението на специалистите, предоставяне на техническа подкрепа за тези органи, както и повишаване на осведомеността за икономическите, социалните и културното влияние на интелектуалната собственост .


Проекти
ЕПВ участва в много международни програми.
Основните партньори на Патентно ведомство за сътрудничество са националните органи за интелектуална собственост – по принцип на патентните ведомства. В някой проекти участват националните и регионални организации и сдружения на юристи, представители на промишлеността, търговията и културата, университетите и други организации, работещи в областта ПВ. Международната програма за сътрудничество има следните основни цели:
• да предостави насоки за създаване и организиране на ПВ органи и институции. Това включва създаване на подходяща инфраструктура за управление на правата на интелектуална собственост, опростяване на процедурите за патент, въвеждане на национална IP системи за принудително изпълнение и за хармонизиране на правните системи на различните държави в рамките на определени региони;
• за обучение на общ и специализиран персонал, работещ с тези органи и институции, като експертен потенциал, за подкрепа на иновациите;
• предоставяне на техническа помощ, главно чрез даването на съвети за информация и документация, предоставяне на хардуер, софтуер и архивна библиотека, както и разработване и прилагане на стандарти за обмен на информация и данни. Близо 80% от технически познания в света, се съдържа в патентните документи;
• за насърчаване на информираността на обществото като двигател на икономическото, социалното и културното развитие;

ЕПО в момента участва в следните проекти:
• Тристранно сътрудничество – Това е проект за сътрудничество межди ЕПВ, Япониското патентно ведомство (JPO) и организацията на САЩ (USPTO). Този проект се разработва от 1983г.
• OECD – за сътрудничество межди Австралия, Нова Заландия и Канада;
• Страните-членки – за сътрудничество със страните-членки на ЕС;
• Латинска Америка
• ip4inno – целта на проекта е даде информация на бизнес струдниците за трансфера на технологии, основното разбиране на практическите аспекти на интелектуалната собственост в новите и развиващите се индустрии, особено сред малките и средни предприятия (МСП).
• Бъдещите страни-членки
• ЕС и Русия
• Европейските институции
• ЕС и Китай
• ECAP III
• CIS countries и Монголия
• Китай и Корея
• Азия
• Африка и Близкия изток

Европейски патенти и патентни приложения – статистика 2009
Всяка година на Европейското патентно ведомство публикува статистически данни за:
• броят на заявки за европейски патент, подадени на техническата област и произход
• броят на европейските патенти, които са предоставени за техническата област и произход;
• най-активните патентопритежатели;
Статистиката е показана чрез графики и таблици за всяка година и показва тенденциите за периода от 2000 до 2009 година.
Тези статистически данни се основават на извадки от EPASYS, на ЕПО мониторинга на базата данни.
В Европейската патентна служба са получени 134 542 молби през 2009 г., които са подадени от повече от 35 000 различни търговски предприятия, държавни институции, университети, изследователски центрове и отделните изобретатели.

Заявки за европейски патент, подадени през 2009 г. за техническата област и произход :
applications_2009_per_origin_and_technology_en

Таблицата показва разпределението на заявки за европейски патент, подадени през 2009 г. въз основа на страната на пребиваване (произход) на кандидата и техническата област, в която се класират на заявлението.

Почти половината от 134 542 заявки, подадени през 2009 г. са подадени от дружества, намиращи се в държави, страни по Европейската патентна конвенция, докато американските компании се падат 25% от общата стойност.

Таблица: европейски патент, подадени през 2009 г. за техническата област и произход
applications_2000-2009_per_residence_en

Графиката показва разпределението на заявки, подадени на региона между 14 технически области, използвани от Европейската патентна организация за целите на класирането. В четири района са на 36 EPC договарящите се държави (към края на 2009 г.), Япония, САЩ и останалата част на света („други страни“). Това показва различните нива на специализация на регионите в различни технически области.

Графика за броя на патентите в зависимост от произхода през годините:

residence_of_applicants_2009_chart_enleading_applicants_2009

Статистика за броя на подадените патентни заявки през 2009г:
history

Още за европейските патенти тук.


Използвана литература:
1. http://www.epo.org/
2. http://bg.wikipedia.org/wiki/Европейски_патент
3. http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/law/Zdravka.pdf
4. http://www.focus-news.net/?id=n1455266

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

За Liliya

Казвам се Лилия Георгиева. Занимавам се с проектирането на интериор и мебели.
Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

анти-спам код: * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.